Privacy Policy

Nederlands

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van BOWECO VOF. U dient zich ervan bewust te zijn dat BOWECO VOF niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. BOWECO VOF bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoon- of bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BOWECO VOFof die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BOWECO VOF of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

We maken zowel gebruik van strikt noodzakelijk cookies, prestatie cookies, functionaliteitscookies, targeting- of advertentiecookies en analytische cookies.

Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website en stellen basisfunctionaliteiten zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk. Ze vereisen geen toestemming van de gebruiker.

Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken, zoals welke pagina’s het meest worden bezocht en of er foutmeldingen optreden. Deze cookies helpen bij het verbeteren van de prestaties en functionaliteit van de website.

Functionaliteitscookies: Deze cookies stellen de website in staat om keuzes te onthouden die gebruikers maken, zoals taalvoorkeuren, inloggegevens en gepersonaliseerde instellingen. Ze dragen bij aan een betere gebruikerservaring.

Targeting- of advertentiecookies: Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevant zijn voor de interesses van de gebruiker. Ze volgen het surfgedrag van de gebruiker en stellen adverteerders in staat om gerichte advertenties te tonen op basis van eerdere interacties met de website.

Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de duur van het bezoek en de bezochte pagina’s. Ze helpen website-eigenaren inzicht te krijgen in het gebruik en de prestaties van hun website.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

ENGLISH

We are aware of the trust that you put in our organisation. Therefore we see it as our responsibility to safeguard your privacy. On this page we will show you what type of data we are collecting when you use our website, why we collect this data and how we use this to improve your user experience. This way it becomes crystal-clear to you how we operate.

This privacy policy is applicable to the services of BOWECO VOF. You need to be aware of the fact that BOWECO VOF is not responsible for the privacy policy of other websites and sources. By using this website you agree to the acceptance of this privacy policy.

BOWECO VOF repects the privacy of all users of her website and makes sure that the personal information you are providing us with will be handled with care and confidentiality.

Our use of collected data

Using our services

When you apply to any one of our services, we will ask you to provide us with personal or company data. This data will be used to execute the service. The data will be stored on secure, private servers of BOWECO VOF or those of a third party. We will not combine this data with other personal data that is in our possession.

Communication

When you are sending us an email or other forms of correspondence, it is possible that we will put these messages in storage. At times we will ask for your personal information if it is relevant to a specific situation. This makes it possible to process your questions and answer your requests. This data will be stored on the private servers of BOWECO VOF or on those of a third party. We will not combine this data with other personal data that is in our possession.

Cookies

We use both strictly necessary cookies, performance cookies, functionality cookies, targeting or advertising cookies, and analytical cookies.

Strictly necessary cookies: These cookies are essential for the functioning of the website and enable basic functionalities such as page navigation and access to secure areas. They do not require user consent.

Performance cookies: These cookies collect information about how visitors use the website, such as which pages are most visited and if there are any error messages. These cookies help improve the performance and functionality of the website.

Functionality cookies: These cookies allow the website to remember choices made by users, such as language preferences, login credentials, and personalized settings. They contribute to a better user experience.

Targeting or advertising cookies: These cookies are used to display advertisements that are relevant to the user’s interests. They track the user’s browsing behavior and enable advertisers to show targeted ads based on previous interactions with the website.

Analytical cookies: These cookies are used to gather statistics about the usage of the website, such as the number of visitors, duration of visits, and pages visited. They help website owners gain insights into the usage and performance of their website.

Third parties

The information is not shared with third parties. In a few cases information may be shared internally. Our employees are obligated to respect the confidentiality of your data.

Changes

This privacy statement is tailored to the use and capabilities of this site. Any adjustments and/or changes to this site may result in modifications to this privacy statement. Therefore, it is advisable to regularly consult this privacy statement.

Disabling Cookies

Most browsers are set to accept cookies by default, but you can reset your browser to reject all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, it is possible that some features and services on our website and others may not function correctly if cookies are disabled in your browser.